การฝึกอบรมหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ : มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2563

การฝึกอบรมหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ : มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2563

Download เอกสารประกอบการอบรม 1

Download เอกสารประกอบการอบรม 2

Download เอกสารประกอบการอบรม 3