การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

✅มาตรา 126 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดเจ้าพนักงานของรัฐบางตำแหน่ง…

โพสต์โดย สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2020

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 127…

โพสต์โดย สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020

มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561…

โพสต์โดย สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2020

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต…

โพสต์โดย สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2020

ข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ช.